กองทุน อาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญอนุกรมวิธานพืชแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นผู้ดูแลหอพรรณไม้ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ล้มป่วยลงและจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอาการหัวใจวายขณะที่กำลังออกภาคสนามกับนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจอาจารย์เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการนำเถ้ากระดูกไปไว้ป่า ท่ามกลางพรรณไม้ต่างๆ ที่อาจารย์แมกซ์เวลล์ชอบ ทุกคนต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ รวมทั้งหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าก็ได้สูญเสียบุคคลสำคัญและมีความสามารถด้านการจำแนกพรรณพืชไปอย่างถาวร

ตั้งปี พ.ศ. 2535 อาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ ได้รวบรวมตัวอย่างพืชที่มีท่อลำเลียงจนทำให้เป็นหอพรรณไม้ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีตัวอย่างพืชมีท่อลำเลียงที่มากเป็นอันดับสามของประเทศ และมีตัวอย่างพืชกลุ่มไบรโอไฟท์ ที่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย  รวมไปถึงห้องสมุด หนังสือและเอกสารวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากนี้ทางภาควิชาชีววิทยาจะได้แต่งตั้งกลุ่มนักอนุกรมวิธานพืชเพื่อมาดูแล
และสืบสานตำนานของอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์สีบไป 


ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี จะเป็นผู้ดูแลอาคารหอพรรณไม้ทั้งหมดและ ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู จะเป็นผู้รับช่วงต่อดูแลตัวอย่างพรรณไม้ทั้งหมดในหอพรรณไม้ รวมถึงทางภาควิชาชีววิทยาก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการดูแลเรือนเพาะชำเพื่อพยายามจัดหาแหล่งทุนดูแลหอพรรณไม้และผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืชในระยะยาวซึ่งอาจจะต้องใช้เวลากว่าที่การสนับสนุนเหล่านี้จะเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นทางหอพรรณไม้ยังต้องแข่งขันกับคณะอื่นๆ เพื่องบประมาณส่วนนี้

ดังนั้น ทางหอพรรณไม้จึงเห็นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดที่จะต้องเร่งทำการระดมเงินทุนเพื่อการดูแลรักษาตัวอย่างพืชต่างๆ ในหอพรรณไม้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาวิจัยทั้งด้านอนุกรมวิธานพืชและทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้

1. เพื่อการดูแลห้องสมุด จัดการหนังสือสะสมของอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ ให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบป้องกันการสูญหาย
2. บันทึกต่างๆ ของอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์  เนื่องจากอาจารย์เป็นบุคคลที่ชอบจดทุกสิ่งทุกอย่างลงบนกระดาษกล่อง หรือเศษกระดาษต่างๆ รอบตัว ทางหอพรรณไม้จึงต้องการที่จะจัดรวบรวม แยกหมวดหมู่ สแกน และอัพโหลดในรูปแบบไฟล์เอกสารที่สามารถเข้าถึงได้จากอินเตอร์เนท
3. ห้องทำงานให้กับผู้รับช่วงต่อ เพื่อจัดห้องให้ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ใ
นหอพรรณไม้ได้มีพื้นที่และห้องทำงานเพื่องานวิจัยต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. จ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นผู้ดูแลตัวอย่างทั้งหมดระหว่างรอการพิจารณาตำแหน่งจากทางมหาวิทยาลัย
5. ติดตั้งมุ้งลวด เพื่อป้องกันสัตว์ต่างๆ ที่จะเข้ามาทำลายตัวอย่างและป้องกันความสกปรกที่จะเกิดขึ้น
6. จัดตั้งนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ จัดซื้อตู้กระจกเพื่อบรรจุสิ่งของต่างๆ ที่เป็นของใช้อาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ 
7. ติดตั้งระบบรักษาหนังสือ เอกสารวิชาการและตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้และป้องกันการสูญหาย

ดังนั้น ทางหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าและหอพรรณไม้ จึงไคร่ขอเชิญทุกท่านที่เคยร่วมงานและได้ประโยชน์จากการอุทิศตนและทุ่มเทของอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาช่วยบริจาคเพื่อการระดมทุนเร่งด่วนครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษามรดกความรู้และความทุ่มเทของอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์  แก่อนุชนและผู้ที่ต้องการศึกษาสืบไป
หากอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ รับรู้ได้ ท่านคงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นทุกคนมาร่วมงานส่งแกเป็นครั้งสุดท้าย ทางหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่าและหอพรรณไม้ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานฌาปนกิจอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์  แต่หากใครก็ตามที่รู้จักอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์  เป็นการส่วนตัว ทุกท่านคงจะทราบดีว่าอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพิธีการและการให้เกียรติมาร่วมงาน แต่สิ่งที่อาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ ต้องการคืออยากให้ผลงานวิจัยและตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการอุทิศตนของอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ สามารถเป็นประโยชน์แก่งานด้านอนุกรมวิธานพืช สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มต้นจากงานเร่งด่วนที่ได้กล่าวมาดังข้างต้น


หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยและต้องการบริจาคช่วยเหลือกองทุนอาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี CMUB Herbarium เลขที่ 456 - 0 - 18850 - 5
หากทำการโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี s.suwan@gmail.com 

หรือหากท่านต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือด้วยบัตรเครดิต กรุณาบริจาคผ่าน PayPal ทางบัญชี FORRU-CMU account (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก PayPal) กรุณาบริจาคที่
forru_cmu_th@yahoo.com
หากท่านทำการบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิตแล้ว กรุณาแจ้งที่ stephen_elliott1@yahoo.com และท่านสามารถแจ้งความจำนงได้ว่าท่านต้องการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือด้านใดดังหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น

ด้วยความนับถือ
สตีเฟน เอลเลียต
4 มิถุนายน 2558