กองทุน อาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญอนุกรมวิธานพืชแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นผู้ดูแลหอพรรณไม้ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ล้มป่วยลงและจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอาการหัวใจวายขณะที่กำลังออกภาคสนามกับนักศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจอาจารย์เจมส์ แฟรงคลิน แมกซ์เวลล์ เรียบร้อยแล้วก็ได้มีการนำเถ้า