สร้างป่าบนเหมืองหินปูน- SCG Lampang

            FORRU ได้ร่วมกับทาง SCG เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าบนพื้นที่เหมืองหินปูน ภายใต้โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้  และการติดตามความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณเหมืองลำปาง   อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง มีระยะเวลาโครงการ  3 ปี (2555-2558) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ และ พัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูนให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงกับระบบนิเวศธรรมชาติมากที่สุด พื้นที่เหมืองหินปูนมีข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับการปลูกต้นไม้ ได้แก่ เนื้อดินน้อย ปริมาณธาตุอาหารต่ำ และอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ของกล้าไม้เล็กๆ  
           ในปีที่ผ่านมาได้มีการทดสอบพันธุ์ไม้โครงสร้างจำนวน 14 ชนิดบนพื้นที่ 4 ไร่ ต้นไม้หลายชนิดมีการเจริญเติบโตในระดับที่น่าพอใจ เช่น  ซ้อ เติม   ตีนเป็ด มะเดื่อปล้อง ผักเลียบ ซึ่งบางต้นมีความสูงมากกว่า 80 ซม.  หลังหนึ่งหน้าฝน

           ผลดังกล่าวทำให้เราเชื่อมั่นว่าพรรณไม้โครงสร้างที่ปลูกไปจะสามารถสร้างโครง สร้างพื้นฐานของป่าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับกล้าไม้ธรรมชาติที่จะกลับ เข้ามาในพื้นที่ได้ เหมืองปูนลำปางได้กันพื้นที่ป่าส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นพื้นที่แนวกันชนและ มีนโยบายอนุรักษ์ทั้งพืชและสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลาย เป็นพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าผลัดใบที่สำคัญและจะเป็น แหล่งเมล็ดพันธุ์ของไม้ธรรมชาติที่จะถูกกลับเข้ามาในพื้นที่ป่าที่ได้รับการ ฟื้นฟูในอนาคต                                                                                                                                                                                         
               ในเดือนกรกฎาคม 2556 นี้ทาง SCG และ FORRU จะได้ร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่เพิ่มเติมอีก 4 ไร่ และ พัฒนาเรือนเพาะชำของเหมืองปูนลำปางให้สามารถผลิตกล้าไม้พรรณไม้โครงสร้างที่ มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูป่าของต้นเองในอนาคต
UploadImage
UploadImage       พื้นที่เหมืองก่อนทำการฟื้นฟูและกล้าไม้ในพื้นที่หลังปลูกได้ 8 เดือน